Priamy predaj zásob

Zásoby vedené v skladovej evidencii ekonomického a informačného systému POHODA môžete rovno z prostredia tohto programu pohodlne predávať vďaka funkciám pre priamy maloobchodný predaj. Vstavaná online predajňa Kasa pracuje priamo s dátami programu POHODA, takže sa všetky operácie v tomto programe objavia bez potreby zohrávanie údajov. S programom POHODA vďaka nej môžete realizovať predaj nielen v predajniach v mieste svojho sídla, ale pomocou pobočkového spracovania údajov alebo terminálového režimu taktiež v samostatných predajných miestach.

Kasa v programe POHODA podporuje:

    spoluprácu s pokladničným hardvérom - pokladničný displej, dotykový displej, pokladničná zásuvka, platobný terminál (Slovenská sporiteľňa, ČSOB),
    
vklady a výbery z prevádzkových pokladníc a zobrazenie aktuálneho stavu hotovosti a cenín v pokladni,
    
prácu s čiarovými kódmi a zákazníckymi kartami prostredníctvom čítačky čiarových kódov,
    
predaj zásob s evidenčnými číslami,
    
výstupy na pokladničný (paragónovú) tlačiareň,
    
prihlasovanie užívateľov pomocou PIN a čítačkou čiarového kódu,
    
náhľady tovaru pre rozlíšenie podobných položiek apod,
    
úpravy cien predávaného tovaru, zľavy, mazanie položiek, refundácie predaja, storno - všetko podľa práv nastavených jednotlivým užívateľom,
    
odloženie rozpracovanej predajky pre obslúženie ďalšieho zákazníka - s možnosťou sa k odloženej predajcu vrátiť kedykoľvek neskôr,
    
pri predaji cez dotykový displej: tlačidlá pre najčastejšie predávaný tovar - pre rýchle vkladanie položiek do dokladu,
    
povyšovanie práv - pre dokončenie operácií, ktoré majú schvaľovať len vybraní užívatelia s vyššími právami, napr storno alebo úprava predajky,
    
tréningový režim - pre vyskúšanie funkcií pri predaji, bez toho aby sa akákoľvek vykonaná operácia prejavila v skladoch a účtovníctvo atď

Po spustení Kasy sa zobrazí používateľské prostredie pre vlastný predaj skladových zásob, kde máte k dispozícii aktuálne informácie nielen o práve vykonávaných predaji, ale aj o položkách skladových zásob. Ak vediete viac skladov, môžete si priamo v prostredí Kasy vybrať, z ktorého z nich sa má predaj uskutočniť.

 

 

Môžete tiež meniť cenu u predávanej skladovej položky a voliť formu úhrady, vrátane stravných lístkov. Všetko v závislosti na právach, aká má konkrétny užívateľ nastavená.

 

Skladové hospodárstvo

Skladové agendy ekonomického a informačného systému POHODA poslúži dva základné účely:

    pre reálne vedenie skladov,
    
pre ľahké vystavovania položkových dokladov.


Vďaka skladovej evidencii môžete mať nielen podrobný prehľad o skladových položkách a finančných prostriedkoch, aké vo svojich zásobách máte uložené. Môžete tiež získať podrobnejší prehľad o obstarávaní a docieliť lepšiu previazanosť záznamov naprieč programom (od ponúk cez objednávky až po faktúry, resp. Hradiaci či likvidačných doklady).

POHODA umožňuje vedenie neobmedzeného počtu skladov a ich členenie podľa vlastných potrieb. Podporuje:

    evidenciu tovaru, materiálu, služieb, ale aj tzv súprav, kompletov a výrobkov, ktoré môžu byť tvorené jednou i viacerými skladovými položkami - toto "vkladanie" skladových položiek do tzv zložených zásob umožňuje okrem toho vytvárať jednoduché rozpisy materiálu pre výrobu, súbory služieb apod,
    
záruky, šarže a výrobné čísla,
    
používanie čiarových kódov pre vkladanie skladových položiek do jednotlivých dokladov a pre zostavenie inventúry - vrátane kontroly duplicity kódov v rámci jedného skladu,
    
zľavy, cenové hladiny, individuálne cenníky - pri predaji vychádza POHODA z nákupných cien, ktoré automaticky upravuje pomocou nastavených cenových skupín a hladín predajných cien, zliav alebo zo špeciálne stanových cien platných len pre konkrétneho obchodného partnera,
    
účtovanie zásob spôsobom A alebo B,
    
spracovanie inventúr - pri zostavovaní inventúry POHODA porovná skutočnosť zadanú pri fyzickej inventúre s evidenčným stavom a automaticky dopočíta a zaúčtuje prípadný rozdiel, obsahuje rôzne kontrolné tlačové zostavy a umožňuje zostaviť inventúru aj pomocou čítačky čiarových kódov,
    
sledovanie reklamácií a opráv,
    
priamy predaj tovaru na sklade pomocou vstavanej predajne Kasa alebo doplnkového programu Kasa Offline,
    
predaj tovaru cez internet,
    
automatické objednávanie zásob - POHODA uľahčí zabezpečenie zásobovania - pomocou tejto funkcie POHODA vystaví objednávky zásob napr podľa prijatých objednávok, do stanovených skladovacích limitov apod,
    
výkazy pre Intrastat - ich zostavovanie aj elektronické odosielanie,
    
používanie náhľadov tovar pre lepšie rozlíšenie podobných skladových položiek atď

Každej skladovej položke môžete priradiť vlastný kód, vyplniť údaje o dodávateľovi a výrobcovi, merných jednotkách, hmotnosti a objemu, nastaviť limit pre minimálne a maximálne množstvo na sklade a DPH pri nákupe a pri predaji, priradiť náhľady a opisy pre internetový predaj, vrátane nastavenia kategórií , súvisiaceho a alternatívneho tovaru ... Pri každej položke uvidíte jej aktuálny stav na sklade a pomocou väzieb v programe sa jednoducho dostanete do prijatých a vydaných objednávok a nevybavených skladových reklamácií, v ktorých sa daná položka vyskytuje.

Tip: Vyberte si rad E1:
Rad E1 sa postará o synchronizáciu údajov v prípadoch, keď sa niektoré položky nachádza v rôznych skladoch a zmena údajov na skladovej karte v jednom sklade sa má premietnuť do ostatných skladov. Táto funkcia sa zvlášť hodí, ak vediete sklady pre viac predajní alebo pri pobočkovom spracovaní dát.
Hodnota zásob a evidencia ich pohybu

Zásoby sa na sklade evidujú v obstarávacích cenách, do ktorých patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň) a vedľajšie obstarávacie náklady (prepravné, skladovacie poplatky atď). POHODA rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob v dodávke. Umožňuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady aj dodatočne, pričom skladové ceny opäť automaticky prepočíta. 

Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu, ktoré závisí na ich nákupných cenách, sa v priebehu času menia. POHODA tieto zmeny zachytáva a pre ocenenie skladových zásob používa metódu váženého aritmetického priemeru. Vo váženej nákupnej cene sa tiež uskutočňujú úbytky zásob zo skladu.

Cenu tovaru na sklade POHODA prepočítava priebežne, teda automaticky po každom príjme, alebo ju môže užívateľ prepočítať ručne. K dispozícii je celý rad funkcií pre preceňovanie zásob.

 

 

 

Bez ohľadu na používaný spôsob účtovania zásob ľahko zistíte okamžité stavy na skladoch. Pohyby vzniknuté vystavením príjemky, výdajky, prevodky alebo výrobného listu sa okamžite prejaví na zodpovedajúcej skladovej karte. Skladovú evidenciu môžete používať tiež pre vytvorenie ponúk, objednávok, (zálohových) faktúr, pokladničných dokladov, predajok apod

Ak budete vytvárať doklad na základe už existujúceho dokladu, napr vydanú (zálohovú) faktúru na základe ponuky alebo prijatej objednávky, prenesú sa do nového dokladu aj obsiahnuté položky vrátane prepojenia na sklad.

Tip: Používate pri práci v sklade alebo v teréne prenosné dátové terminály alebo čítačky čiarových kódov?
Hľadáte riešenie, ktoré uľahčí spracovanie dát vďaka efektívne previazané komunikáciu s programom POHODA? Venujte pozornosť nášmu produktu Pohoda online terminály.

Skladové hospodárstvo vs. typ účtovná evidencia

Skladovú evidenciu môžete mať pod jednou strechou programu POHODA spolu s daňovou evidenciou alebo účtovníctvom. Záznamy zo skladov sú prepojené so zodpovedajúcimi knihami a prehľady.

Knihe zásob daňovej evidencie zodpovedajú skladové karty, na ktorých sú zásoby evidované. Do peňažného denníka sa premietnu iba zmeny finančných prostriedkov.

Ak vediete účtovníctvo, môžete si zvoliť účtovanie zásob spôsobom A alebo B. POHODA obsahuje obidve možnosti. Zvolený spôsob bude mať vplyv na premietanie pohybov zásob do finančného účtovníctva, a to jednotne u všetkých vedených skladov.
Sledovanie reklamácií a evidencia opráv

V systéme POHODA môžete mať prehľad o kompletnej histórii reklamačných konaní. Program totiž podporuje:

    reklamácie od zákazníkov,
    
reklamácie, ktoré uplatňujete voči svojim dodávateľom.

Evidencia umožňuje reklamácie priebežne sledovať a meniť ich aktuálny stav a vybavenie. V jednom zázname tak môžete spravovať celé reklamačné konanie od jeho začiatku až do ukončenia a spôsobu vyriešenia. Na tlač sú pripravené potvrdenie o prijatí reklamácie, reklamačné protokoly a listy aj prehľady pre vyhodnocovanie.

POHODA podporuje tiež evidenciu záručných opráv (vrátane prípadnej nadväznosti na reklamačné záznamy) a plateného servisu (pozáručných opráv), od popisu závady cez sledovanie priebežného stavu opráv, spotrebovaného materiálu a práce až po dátum ukončenia opráv na servisovanom predmetu. Pre jednoduchú prácu s úhradami za opravy prijatými od zákazníkov, vrátane záloh, je evidencia opráv prepojená s pokladničnými dokladmi a vydanými (zálohovými) faktúrami. K dispozícii sú tlačové zostavy a prehľady pre interné potreby (štatistika, vyhodnotenie atď) aj pre odovzdávanie zákazníkom (potvrdenie o prijatí do servisu, servisný protokol).

Ako reklamačným, tak servisným záznamom môžete priraďovať tiež zodpovedné osoby.

 

 

Tip: Vyberte si rad E1:

Ak potrebujete u svojich skladov sledovať viac údajov a používať pokročilé funkcie, napr:
- Evidencia viacerých dodávateľov u jednotlivých položiek,
- Používanie viacerých čiarových kódov pri každej položke a rôznych kódov pre jednotlivé balenia,
- Používanie nákupných cien v cudzej mene,
- Automatické objednávanie jednotlivých i zložených zásob,
- Vytváranie a uchovanie inventúr pre viac skladov,
- Synchronizácia / aktualizácie skladových kariet a ich cien podľa vzorového skladu atď.

 

Mzdy a personalistika

Mzdová evidencia ekonomického a informačného systému POHODA umožňuje spracovanie miezd podľa aktuálnej legislatívy, a to pre neobmedzený počet zamestnancov. Základom je agenda Personalistika, kde si u každého zamestnanca môžete vyplniť a nastaviť údaje potrebné pre výpočet miezd, sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov, ale aj na administratívne účely a komunikáciu, napr:

    osobné a kontaktné údaje,
    
údaje o pracovnom pomere a dohodnutej mzde,
    
zľavy na dani, spôsoby zdanenia a odvody poistného,
    
pravidelné zrážky (dobrovoľné i súdom nariadenej),
    
neprítomnosť v zamestnaní atď

V oblasti personalistiky a miezd POHODA okrem iného podporuje:

    rôzne druhy výkonu práce: pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, spoločník, konateľ / komanditista, člen družstva, zmluvný zamestnanec, domácky zamestnanec, dobrovoľný pracovník opatrovateľskej služby, pestún,
    
základné mzdy / odmeny, príplatky, prémie a osobné ohodnotenie,
    
náhrady mzdy: choroba a nariadená karanténa (vrátane automatického výpočtu redukovaného priemerného hodinového zárobku pre výpočet nemocenských dávok), ošetrovné, materská dovolenka, dovolenka, sviatky, platené voľno atď,
    
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a vyúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, resp. dane vyberanej zrážkou,
    
vyplňovanie oficiálnych formulárov a prehľadov štátnych inštitúcií, príp. ich elektronické podávanie - POHODA vám pomôže tiež so zostavením a elektronickým odoslaním ELDP a NEMPRI,
    
vypĺňanie formulárov a prehľadov pre všetky zdravotné poisťovne,
    
osobitný režim platenia sociálneho poistného s vyššou sadzbou pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nižším ako 26,
    
príspevky na penzijné pripoistenie, príspevky na životné poistenie aj úrazové poistenie platené zamestnávateľom,
    
zamestnávanie cudzincov atď

 

 

Výpočet a zaúčtovanie miezd

POHODA počíta mzdy mesačne. Vychádza pri tom zo mzdových údajov uvedených v personálnej evidencii, z nominálneho fondu pracovného času príslušného mesiaca a zo zadaných údajov o neodpracované dobe. Jednotlivé mesačné výpočty sa archivujú a do doby, než zaúčtované do účtovníctva, je možné ich opravovať.

 

Mzdy a súvisiace odvody daní a poistenia, zrážky, príspevky atď sa automaticky zaúčtujú do denníka. Program umožňuje automatické rozúčtovanie mzdových nákladov na jednotlivé strediská. Jednoducho si v ňom tiež vytvoríte hotovostné doklady a príkazy k úhrade bezhotovostných platieb miezd, zrážok, odvodov daní a poistenia, ktoré môžete vďaka funkciám pre homebanking odoslať do banky elektronicky. Záväzky voči dôchodkovým fondom a životným poisťovniam je možné sumarizovať podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcií. K dispozícii je celý rad tlačív, ktoré sú navrhnuté zhodne s úradným vzorom. Stačí ich iba vytlačiť a odovzdať na príslušný úrad alebo inštitúciu.

Tip: Vyberte si rad E1
Rad E1 zaistí, aby sa mzdové záznamy nezobrazovali nepovolaným užívateľom. Umožňuje totiž nastaviť prístupové práva iba ku konkrétnym číselným radom dokladov.
Tlačivá a tlačové zostavy

V agendách pre mzdy a personalistiku nájdete množstvo tlačových výstupov a zostáv pre rôzne inštitúcie a úrady, poštové zostavy aj zostavy pre firemné účely. Nechýba medzi nimi napríklad zápočtový list, prehľad o výške poistného, ​​oznámenie o nástupe do zamestnania (skončenia zamestnania), príloha k žiadosti o nemocenské dávky, ELDP, potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na podporu nezamestnanosti, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch apod

Tlačivá, ktoré vychádza zo záväzných vzorov formulárov, sú pravidelne aktualizované. POHODA podporuje aj tlač do originálnych formulárov a elektronické podávanie oznámení a prehľadov pre ČSSZ, vrátane ELDP a NEMPRI, a elektronické podávanie vyúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a dane vyberanej zrážkou podľa osobitnej sadzby dane na finančný úrad.
Komunikácia so zamestnancami

POHODA obsahuje funkcie uľahčujúce komunikáciu so zamestnancami. Priamo z prostredia tohto programu môžete zamestnanci zatelefonovať (vytáčanie telefónnych čísel cez modem), založiť e-mailovú správu (otvorí sa nová správa vo vašom predvolenom poštovom programe), vyexportovať si elektronickej adresy zamestnancov do textového súboru alebo ich skopírovať do aplikácie Microsoft Outlook.

V situáciách, kedy nie je potrebné osobné prevzatie dokumentu, napríklad každý mesiac u výplatného listu, vám i vašim zamestnancom POHODA ušetrí čas alebo poštové náklady. Priamo z prostredia tohto programu môžete poslať tlačovú zostavu vo formáte PDF e-mailom, a to aj hromadne viacerým vybraným zamestnancom naraz, pričom každý do svojej schránky dostane len PDF súbor určený práve pre neho.

Tip: POHODA alebo POHODA?
Organizácie, ktoré pri spracovaní miezd využívajú zložitejších mzdových postupov, ocenia personálny a mzdový systém POHODA. Tento program okrem iného podporuje viac pracovných pomerov u jedného zamestnanca a daň z príjmov v takom prípade počíta súhrnne za všetky pracovné pomery zamestnanca. Z hľadiska rozvrhu pracovnej doby program POHODA podporuje týždenné rovnomerné aj nerovnomerné rozvrhnutie a tiež turnusové rozvrhnutia pracovného času.
Prezrite si základné rozdiely medzi programami POHODA a porovnajte si, aké možnosti vám oba programy pre oblasť personalistiky a miezd ponúkajú.

 

Tlačové zostavy a výstupy

Všetky záznamy (doklady, adresy), ktoré v priebehu svojej práce v ekonomickom systéme POHODA zapisujete, si môžete vytlačiť. Týmto prehľadným výstupom hovoríme tlačové zostavy. Nájdete ich prakticky v každej agende, celkovo ich v našom programe je viac ako 500, od dokladov cez záväznej oficiálne formuláre až po užitočné pracovnej prehľady. Časť z nich je pripravená v rôznych variantoch pre rôzne účely. POHODA podporuje tiež export do formátov PDF, XLS a HTML. Pre zrýchlenie práce sú niektoré dôležité zostavy rovno k dispozícii vo formáte HTML, vhodnom na zasielanie objednávok, cenníkov a faktúr e-mailom.
Typy tlačových zostáv

    dokladovej zostavy

- Zobrazujú jeden záznam štandardného formátu A4 na výšku, napríklad faktúra, pokladničný doklad alebo objednávka

    tlačivá

- Navrhnuté zhodne s úradným vzorom, ktoré po vytlačení môžete okamžite odovzdať príslušnému úradu alebo inštitúcii - odpadne vám tak nutnosť prepisovať ich do originálnych formulárov a tlačív, napr priznanie k dani z pridanej hodnoty, príkaz k úhrade, pokladničné zloženka, výkaz ziskov a strát , evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) atď

    súpisky

- Zobrazujú riadkový prehľad všetkých alebo vybraných záznamov, napr súpisku faktúr oceníte vo chvíli, kedy potrebujete vytlačený zoznam vydaných faktúr za určité obdobie

    prehľady a grafy

- So súhrnnými informáciami o účtovníctve, stave skladových zásob, financiách, uskutočnených predajoch, zamestnancoch apod - grafické vyhodnotenie je súčasťou napríklad týchto zostáv: mesačná fakturácia, vývoj kurzov, mesačný prehľad predaja atď

    štítky

- Pripravené pre tlač na hárky samolepiacich štítkov bežne dostupné v obchodoch s papierenským a kancelárskym tovarom - vhodné pri obchodnej (hromadnej) korešpondenciu pre tlač adresných štítkov, pri práci v sklade pre tlač etiketovacích štítkov, v predajni pre tlač cenoviek tovaru, pri evidencii majetku zase pre tlač inventárnych štítkov atď

    kontrolné zostavy

- Pre kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov - s ich pomocou urýchlite dohľadávanie prípadných chýb
zostavy vo formáte HTML
- Pre zobrazovanie v internetovom prehliadači a odosielanie e-mailom, napríklad faktúra, objednávka, potvrdenie prijatia objednávky, dodací list a pod

    listové obálky a poštové poukážky

- Pre potlač obálok niekoľkých štandardných formátov a tlač poštových poukážok a balíkových sprievodiek do poštových formulárov

    zostavy pre pokladničné tlačiarne

- Pre tlač paragónov

Úpravy zostáv

Ak chcete, môžete si vytvárať aj vlastné tlačové zostavy a prehľady. Pomôcť editora tlačových zostáv REPORT Designer môžete každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Jednotlivé varianty môžu mať rôzny dizajn, výpočty aj jazykovú mutáciu. Samozrejme do nich môžete vložiť logo firmy či iný ľubovoľný obrázok, graf, čiarový kód a pod
Ako zostavy zálohovať?

Niektoré zostavy, prehľady a súpisy nevyhnutné aj pre vašu budúcu prácu. POHODA s týmto počíta a ponúka jednoduché zálohovanie všetkých svojich tlačových zostáv. Pomocou zadarmo dodávaného doplnku REPORT Viewer si všetky svoje tlačové zálohy kedykoľvek prehliadnete.
Export do iných formátov

Tlačové výstupy môžete priamo exportovať do formátu XLS av aplikácii Microsoft Excel s nimi ďalej pracovať. Rovnako tak je môžete previesť do formátu HTML alebo do obľúbeného formátu PDF a odosielať ich elektronicky.

Nastavenie tlače - pokojne pre každú zostavu inak

Ak máte k dispozícii viac tlačiarní určených pre rôzne účely, môžete si vhodným nastavením ušetriť veľa času a práce. Každej zostave bez problémov priradíte vlastné parametre tlače. Napríklad faktúry sa môžu tlačiť v dvoch kópiách na laserovej tlačiarni, zloženky zase na druhej tlačiarni s podávačom a ostatné zostavy iba v jednej kópii na tretiu tlačiarni. Ak tlačíte veľa, môžu vám úplne odpadnúť drobné starosti spojené s výberom tlačiarní a vlastností tlače u každého jednotlivého tlačového výstupu.

Fakturácia a objednávky

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých prípadoch je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Práve preto tieto agendy v ekonomickom a informačnom systéme POHODA optimalizované tak, aby umožňovali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a zaručili efektívnu prácu.

POHODA podporuje rozúčtovanie dokladov a ich položiek a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu dát uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady. Pri vytváraní dokladov môžete využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Perfektný vzhľad tlačených faktúr podporí imidž vašej firmy.
Kompletný priebeh zákazky v dokladoch

Ak chcete, môžete začať rovno faktúrou. V programe POHODA však môžete mať podchytené priebeh celých svojich zákaziek, napr:

     ako dodávateľ:

ponuka> prijatá objednávka> vydaná zálohová faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka)> vydaná faktúra> hradiaci doklad (pokladňa alebo banka),

     ako odberateľ:

dopyt> vydaná objednávka> prijatá zálohová faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka)> prijatá faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka).


Táto postupnosť má výhodu aj v tom, že z jedného dokladu hravo vytvoríte doklad následný, napr z prijatej objednávky vydanú faktúru.

Doklady môžete zapisovať aj rýchlym účtovným spôsobom (bez jednotlivých položiek), tak detailným rozpisom jednotlivých položiek a položky do nich vkladať buď ručne, alebo zo zoznamu skladových zásob.

 

 

 

POHODA v oblasti fakturácie a objednávok ďalej podporuje:

    vytváranie nových dokladov skopírovaním a pomocou šablón (rovnako ako v iných častiach programu POHODA),
    
opravné daňové doklady (predtým dobropisy a ťarchopisy),
    
vzájomné zápočty neuhradených pohľadávok a záväzkov medzi obchodnými partnermi,
    
upozorňovanie na nastavený limit (kredit) nezaplatených pohľadávok u konkrétnych odberateľov - pri vystavovaní prijatej objednávky alebo vydanej faktúry POHODA skontroluje nastavený limit a na prípadné prekročenie upozorní,
    
členenie na strediská, činnosti a zákazky, a to ako celých dokladov, tak jednotlivých položiek,
    
hromadnú fakturáciu - podľa vzorovej faktúry POHODA vygeneruje naraz faktúry pre všetky vybrané odberateľa,
    
kontrolu viacnásobného splácania faktúr - u každej faktúry je k dispozícii prehľad zaúčtovaných úhrad au prijatých faktúr prehľad doteraz podaných príkazov na úhradu,
    
rýchle a komfortné vkladanie skladových položiek do dokladov za pomoci čítačky čiarových kódov,
    
vytváranie (zálohových) faktúr z príjemok a výdajok,
    
rezerváciu skladových položiek vkladaných do prijatej objednávky,
    
vytváranie upomienok faktúr v omeškaní - ako jednotlivo, tak viac vybraným odberateľom naraz (hromadne) atď

Ostatné pohľadávky a záväzky

Ostatné nefakturačné pohľadávky a záväzky sa pre prehľadnosť zapisujú do samostatných agend. POHODA do nich niektoré pohľadávky a záväzky tiež automaticky generuje, napr:

pohľadávky nadmerného odpočtu DPH,
záväzky splátok leasingového majetku,
záväzky voči daňovému úradu (DPH, DzP), zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni a ďalšie záväzky vyplývajúce z miezd zamestnancov.
Príkazy k úhrade

Svoje záväzky jednoducho vložíte do príkazov na úhradu. Vytlačený príkaz k úhrade potom už stačí odniesť do banky na preplatenie. Ak máte zriadené internetové bankovníctvo, odpadá vám tlač príkazov a osobná návšteva banky. Všetky zvolené príkazy na úhradu Pohoda uloží pomocou funkcií pre homebanking do súborov, ktoré potom jednoducho načítate do príslušného komunikačného programu a odošlete do banky elektronicky.

 

Dizajn a ovládanie

Nemusíte byť odborníkmi na prácu s počítačom. POHODA vyniká prehľadným a maximálne praktickým riešením okien jednotlivých agend. Užívateľská prívetivosť a nekomplikovaný design patrí medzi jej základné piliere, rovnako ako rozsiahly systém interaktívny a kontextovej nápovedy. Oporou pri práci s programom môže byť užívateľom tiež príručka užívateľa, ktorá je dostupná v troch verziách:

     tlačená verzia - dostanete ju automaticky s nákupom programu POHODA
     elektronická verzia vo formáte PDF - stiahnuť si ju môžete zo stránky www.stormware.cz / ke-stazeni / súbory,
     online verzia - do zodpovedajúcej kapitoly sa môžete prepnúť priamo z programu POHODA.

V účtovnom programe POHODA všetko ovládate pomocou chytrých klávesových skratiek a niekoľkých kliknutí myšou. POHODA navyše mnoho postupov vytuší s predstihom za vás a celkovo vám tak ovládanie zjednoduší. Uľahčí vám každodennú prácu a vy sa tak môžete lepšie sústrediť na to, čo je pre vás skutočne dôležité.
Jednoduché ovládanie

     Ovládať program, teda otvárať agendy, vypĺňať a editovať jednotlivé polia, pohybovať sa vo formulároch a tabuľkách, používať povely atď, môžete buď z klávesnice pomocou klávesov a klávesových skratiek, alebo myšou, prípadne oba spôsoby kombinovať. Záleží, ako ste zvyknutí a čo je pre vás pohodlnejšie. Môžete si tiež vytvárať vlastné klávesové skratky a používať ďalšie vlastné nastavenia.
     Prvky ovládania programu, ako horúce klávesy, tlačidlá alebo povely nástrojových líšt, sú plne užívateľsky definovateľné v štýle programov Microsoft Office.
     Prostredie, v ktorom pracujete, je prívetivé a praktické. Jednotlivé agendy si môžete pre zvýšenie prehľadnosti odlíšiť farebným pruhom.

 

         

Pre urýchlenie zápisov možno používať vzory najčastejšie používaných dokladov a dokumentov, tzv šablóny. Nový doklad alebo záznam sa vďaka nim vytvorí s predvyplnenými údajmi, ktoré už len doplníte alebo upravíte podľa aktuálnej potreby.
    
Prácu si môžete tiež urýchliť nastavením preskakovanie polí, ktorá nepotrebujete používať či vyplňovať. Oceníte to najmä pri ovládaní programu klávesnicou.
    
V programe sú maximálne automatizované postupy rôznych výpočtov a väčšinu rutinných operácií vykoná POHODA vlastne za vás. Jedným z predpokladov pre čo najväčšiu efektivitu práce je správne nastavenie základnej konfigurácie (tzv. globálne nastavenie), príp. prispôsobenie jednotlivými užívateľmi (užívateľské nastavenie).
    
Na jednom monitore môžete mať otvorených viac okien s rôznymi agendami, účtovnými jednotkami alebo obdobiami a jednoducho sa medzi nimi prepínať.

Prvky okna

V každej agende je v dolnej časti tabuľka so zoznamom všetkých záznamov av hornej časti formulár s detailom aktuálneho záznamu. Okno agendy obsahuje celý rad aktívnych ovládacích prvkov, ktoré umožňujú prechádzanie, výber a triedenie záznamov.

    Panel agend ™ v pravej časti okna zobrazuje ikony otvorených agend, umožňuje sa medzi nimi rýchlo prepínať a zobrazuje stavy vkladanie dát z jednej agendy do druhej.
    
Dynamické záložky ™ pomocou niekoľkých kliknutí myšou okamžite vyberú záznamy, ktoré zodpovedajú zvolenej kombinácii zadaných podmienok.
    
Dynamické formuláre ™ menia svoj vzhľad tak, aby ste mali k dispozícii presne tie polia, ktoré potrebujete.

Vstupné stránkou do účtovnej jednotky je Informačná plocha ™. Zobrazuje sa vo chvíli, kedy máte všetky agendy zatvorené. Obsahuje aktuálne údaje o práve otvorenom účtovníctve, najbližšie termíny daňového kalendára a upozornenie na najbližšie úlohy. Na očiach tak máte neustále stav svojich finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov a ďalšie informácie.

 

       

 

Kalkulačka

POHODA obsahuje kalkulačku, ktorú môžete použiť nielen pre jednoduché výpočty, ale aj k preneseniu výsledkov do aktívneho poľa vo formulári agendy. Kalkulačku máte vždy po ruke. Zapnete ju z ktoréhokoľvek editovateľného poľa. Výsledok môže kalkulačka vložiť do všetkých polí pre čiastku alebo text.

 

Intrastat

Skladové hospodárstvo v ekonomickom a informačnom systéme POHODA podporuje okrem iného aj výkazy pre Intrastat, a to ako ich zostavovaní, tak elektronické odosielanie do systémov InstatDesk (predtým IDES) a zadanými údajmi. Voliteľne môže POHODA malé zásielky vykazovať zjednodušeným spôsobom.

Intrastat je systém zberu dát pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Týka sa vás v prípade, že ste platcom DPH alebo patríte do skupiny ďalších osôb, ktoré sú podľa zákona o DPH osobami identifikovanými k tejto dani, a dosiahnete pri prijímaní alebo odosielaní tovaru tzv prahu pre vykazovanie. Pre oba smery je prah stanovený na 8 miliónov Sk. Limit sa počíta vždy od začiatku kalendárneho roka (alebo odo dňa pridelení DIČ k DPH), a to zvlášť za odoslané a zvlášt za príjem tovaru. Vykazovať údaje pre Intrastat pre vás bude povinné od mesiaca, kedy dosiahnete limitu vo ktoromkoľvek smere.

Pretože sa vykazovanie pre Intrastat netýka všetkých účtovných jednotiek, ktoré používajú program POHODA, v predvolenom nastavení programu polia a funkcie potrebné pre Intrastat vypnutá. Po ich zapnutí okrem iného pribudnú v agendách faktúr tlačové zostavy pre vytlačenie výkazov:

v agende Vydané faktúry - výkazy pre odoslanie,
v agende Prijaté faktúry - výkazy pre prijatie.
Pri využití funkcie pre export výkazov POHODA pripraví dáta v požadovanom formáte (podľa zvoleného systému hlásenia formát CSV alebo ZIP) a vy potom súbory jednoducho importujete do offline aplikácie InstatDesk alebo internetové aplikácie InstatOnline.

 

Intrastat

Daňová evidencia, účtovníctvo a DPH

Program POHODA v závislosti na vybranej variante umožňuje vedenie daňovej evidencie a / alebo účtovníctva, a to pre platiteľa aj neplatca DPH. Pre danú sústavu obsahuje vždy všetky potrebné a záväzné evidencia a knihy. POHODA umožňuje tiež zákazkové vedenie daňovej evidencie, resp. účtovníctva pre neobmedzený počet účtovných jednotiek (okrem variantov Mini a Jazz). Úspešne zvládla audit, ktorý overil, že spĺňa vysoké nároky účtovný legislatívy na program určený pre vedenie účtovníctva a daňovej evidencie.
daňová evidencia

Základným pilierom daňovej evidencie je agenda Peňažný denník. Ten vytvára POHODA automaticky na základe dokladov, ktoré zadávate do agend Pokladňa a Banka. Daňové a nedaňové príjmy a výdavky rozlišuje pomocou typu predkontácie. Postačí, keď zvolíte vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento praktický koncept vám umožní oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov, avšak naďalej môžete pracovať aj s celým denníkom naraz. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.
účtovníctvo

POHODA je určená pre spracovanie účtovníctva podnikateľských subjektov, neziskových a príspevkových organizácií. Obsahuje všetky povinné účtovné knihy a potrebné tlačové zostavy. Umožňuje účtovanie prostredníctvom predkontácií ale aj priame účtovanie na súvzťažné účty. Pre čísla účtov v rámci analytickej evidencie ponúka voliteľne 3-6 miest. Môžete v nej sledovať všetky náklady a výnosy prehľadne členené na strediská, činnosti a zákazky. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum účtovného prípadu, resp. dátum platby. Vďaka rozlišovanie nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové POHODA pomôže tiež s prípravou podkladov k dani z príjmov.

 

Předkontace

Hlavný účtovník knihou je agenda s názvom Účtovný denník. POHODA vytvára účtovný denník automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov vo všetkých súvisiacich agendách (napr. agendy pokladníc, bánk, interných dokladov, faktúr a pod) Súčasťou účtovného denníka je rad tlačových zostáv. Vytlačiť si môžete napríklad štandardné zostavy účtovnej závierky v plnom aj zjednodušenom rozsahu, pohyby na jednotlivých účtoch, štandardné súvahu alebo súvahu analyticky.

Pri vedení jednoduchého i podvojného účtovníctva POHODA ponúka veľa možností a funkcií, napr:
Likvidácia pohľadávok a záväzkov

Termín likvidácia v programe POHODA predstavuje súhrnnú účtovnú operáciu pre zápis úhrad pohľadávok a záväzkov. Likvidácia s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa uskutočňuje v agendách bánk, pokladní a interných dokladov.
Daň z pridanej hodnoty

POHODA spracováva akúkoľvek agendu týkajúcu sa DPH automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V oblasti tejto dane POHODA podporuje, umožňuje, príp. automaticky zostavuje:

    členenie DPH podľa štruktúry daňového priznania,
    
vystaviť, elektronicky podať a archivovať riadna, dodatočná, opravná riadna aj opravná dodatočná priznanie v súlade s úradným vzorom,
    
vystaviť, elektronicky podať a archivovať podklady k súhrnnému a následnému súhrnnému hlásenia v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte,
    
výpisy z evidencie pre daňové účely s prehľadom zdaniteľných plnení v režime prenesenia daňovej povinnosti (ako z pohľadu dodávateľa, tak odberateľa),
    
jednoducho vystavovať doklady pri opravách výšky dane u pohľadávok za dlžníkov v konkurznom konaní,
    
registráciu k DPH vo viacerých členských štátoch EÚ a jednoduché vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa líšia od sadzieb platných v Českérepublice.

Daň z príjmov

Rovnako jednoduché je zostavenie podkladov pre daň z príjmov. Programom POHODA si môžete nechať vypočítať daň kedykoľvek v priebehu účtovania. Na zaúčtované doklady to nebude mať žiadny vplyv a výpočet môžete kedykoľvek opakovať. POHODA vám tiež pomôže s časovým rozlíšením nákladov a výnosov do príslušných účtovných období.
Saldo (účtovníctvo)

Saldokonto v programe POHODA sleduje vynulovanie čiastok strany Má dať a Dal vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Výber dokladov zahrnutých do salda môžete ovplyvniť zadaním niekoľkých parametrov pri jeho zostavení.

 

Saldo

Banka

Každodenné zaúčtovanie desiatok alebo aj stoviek bankových výpisov zaberie veľa času. Pokiaľ však výpisy získate v elektronickej podobe, POHODA túto časovo nákladnú prácu urobí za vás, a to vďaka funkciám pre homebanking. Všetky zvolené výpisy, pokojne aj z rôznych bánk, načíta a postupne realizuje spárovanie, likvidáciu a zaúčtovanie všetkých položiek.

 

Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia, dátové schránky

Bez prepracovaného a dokonale prehľadného adresára obchodných kontaktov sa dnes len tak nezaobídete. V podnikaní patrí k jednej z najdôležitejších databáz, ktorá obsahuje skutočne cenné dáta. Agenda Adresár v systéme POHODA umožňuje efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie všetkých kontaktov podľa ľubovoľných kritérií. Všetky záznamy môžete upravovať, tlačiť a pridávať si k nim svoje vlastné poznámky. Ak potrebujete si overiť svojho partnera alebo jeho údaje, POHODA:

vyhľadá informácie v obchodnom registri alebo informačných systémoch ARES a VIES,
nájde jeho polohu na internetovej mape - z adresných údajov alebo podľa zadaných GPS súradníc,
zistí, či je evidovaný v insolvenčnom registri - v prípade zhody POHODA rovno ponúkne tiež odkaz na detaily insolvenčného konania na internete.

Priamo v adresári môžete svojim jednotlivým odberateľom nastaviť:

     cenovú hladinu,
     preferovaný spôsob platieb, konkrétny bankový účet alebo pokladňu a kredit nezaplatených pohľadávok,
     splatnosť pohľadávok v dňoch a tolerované dni po splatnosti,
     predkontáciu pre zaúčtovanie a členenie DPH pre prijaté a vydané faktúry,

Pri vystavovaní dokladov, napr faktúr, pre týchto odberateľov potom POHODA uprednostní individuálne nastavenie pred globálnym nastavením programu.
správa dokumentov

Listy, zmluvy, cenníky a akékoľvek iné súvisiace dokumenty, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu obchodnému partnerovi a zákazníkovi, môžete triediť do im určených zložiek. Následnú prácu si tak uľahčíte, sprehľadníte a zrýchlite.

 

Správa dokumentů

Dokumenty a ďalšie súbory môžete vkladať nielen k záznamom v adresári, ale aj do radu ďalších agend a evidencií, od zmlúv, ponúk a dopytov cez agendy objednávok, (zálohových) faktúr a financií po skladové, majetkovej a personálnej evidencie. Pekne po ruke tak môžete mať napríklad naskenované doklady od dodávateľov, pracovnoprávne dokumenty a podklady, výrobné listy alebo výkresy a mnoho ďalších typov súborov.
Väzba na účtovníctvo

Pri svojej práci veľakrát využijete rýchlu dostupnosť súvisiacich účtovných dokladov daného klienta. Napríklad pri telefonickom príjme objednávok získate okamžite prehľad o výške pohľadávok u odberateľa alebo pri riešení reklamácie chybne vystaveného dokladu môžete priamo z adresára konkrétny doklad otvoriť.
komunikácia

Vytvoriť e-mailovú správu priamo z adresára je v systéme POHODA samozrejmosťou. POHODA tiež dokáže začať komunikáciu cez Skype. Silným nástrojom sú potom funkcie pre zostavenie zlučovacieho dokumentu pre hromadnú korešpondenciu pomocou programu Microsoft Word alebo funkcia pre zaslanie hromadnej správy e-mailom.

 

Pohoda Adresář-komunikace

Úlohy a upozornenia

POHODA vám pomôže tiež so zaznamenávaním vlastných poznámok a pridelením úloh kolegom. Umožňuje úlohy zadávať, určovať ich dôležitosť, sledovať stav plnenia a zobrazovať upozornenia. Upozornenie přirom môžu mať väzbu na konkrétny záznam v niektorej z agend. Termínovo najbližšie úlohy sa automaticky zobrazujú aj na informačnej ploche programu.
dátové schránky

POHODA podporuje aj dátové schránky, prostredníctvom ktorých úrady zo zákona doručujú svoje písomnosti napr právnickým osobám zriadeným zákonom, právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri a niektorým typom podnikajúcich fyzických osôb (advokátom, daňovým poradcom a insolvenčnom správcom). POHODA umožňuje sledovať aktuálny stav správ v dátovej schránke a upozorňuje na neprečítané správy.

 

Kniha jázd

kniha jázd

V programe POHODA rýchlo a jednoducho vytvoríte ľubovoľné množstvo jázd pre firemné aj súkromné ​​vozidlá, ak používané pre služobné cesty. V prípade firemných vozidiel tlačová zostava nazvaná Kniha jázd iba evidenčný charakter. Ako výdavky na podnikanie sa totiž uplatní celkovej sumy za účty za pohonné hmoty a všetky ostatné náklady na prevádzku vozidla, ktoré vykázané v danom účtovnom období v pokladni, prijatých faktúrach a ostatných záväzkoch.

Jazdy súkromným vozidlom, ktoré súvisia s podnikaním, je potrebné počas účtovného obdobia evidovať v denníku jázd. Ten je prvotným dokladom pre výpočet uplatniteľných náhrad, teda základných náhrad a náhrad výdavkov za spotrebované pohonné hmoty. POHODA však umožňuje použitie aj paušálnych výdavkov na dopravu.

 

Kniha jízd

Popri konkrétnych údajov o jednotlivých jazdách, ktoré vyplníte podľa skutočnosti, čerpá POHODA údaje z agendy sa záznamy o vozidlách a agendy s údajmi o vodičovi. U každého vodiča môžete vybrať, či sa jedná o zamestnanca alebo podnikateľa, a nastaviť výšku stravného. Definovaním trasy jazdy (odkiaľ, kam, cez) si uľahčíte vytváranie cestovných príkazov.

Dostupné tlačové zostavy vám okrem iného poskytnú celkový prehľad najazdených kilometrov a prehľad náhrad za dané vozidlo. U súkromného vozidlá sú celkovej sumy ešte rozdelené podľa toho, či jazdu uskutočnil podnikateľ, alebo zamestnanec.

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd