Daňová evidencia, účtovníctvo a DPH

Program POHODA v závislosti na vybranej variante umožňuje vedenie daňovej evidencie a / alebo účtovníctva, a to pre platiteľa aj neplatca DPH. Pre danú sústavu obsahuje vždy všetky potrebné a záväzné evidencia a knihy. POHODA umožňuje tiež zákazkové vedenie daňovej evidencie, resp. účtovníctva pre neobmedzený počet účtovných jednotiek (okrem variantov Mini a Jazz). Úspešne zvládla audit, ktorý overil, že spĺňa vysoké nároky účtovný legislatívy na program určený pre vedenie účtovníctva a daňovej evidencie.
daňová evidencia

Základným pilierom daňovej evidencie je agenda Peňažný denník. Ten vytvára POHODA automaticky na základe dokladov, ktoré zadávate do agend Pokladňa a Banka. Daňové a nedaňové príjmy a výdavky rozlišuje pomocou typu predkontácie. Postačí, keď zvolíte vhodnú predkontáciu zaúčtovania. Tento praktický koncept vám umožní oddelené vedenie pokladničnej knihy a knihy bankových výpisov, avšak naďalej môžete pracovať aj s celým denníkom naraz. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum platby.
účtovníctvo

POHODA je určená pre spracovanie účtovníctva podnikateľských subjektov, neziskových a príspevkových organizácií. Obsahuje všetky povinné účtovné knihy a potrebné tlačové zostavy. Umožňuje účtovanie prostredníctvom predkontácií ale aj priame účtovanie na súvzťažné účty. Pre čísla účtov v rámci analytickej evidencie ponúka voliteľne 3-6 miest. Môžete v nej sledovať všetky náklady a výnosy prehľadne členené na strediská, činnosti a zákazky. Dátumom uskutočnenia účtovného prípadu je dátum účtovného prípadu, resp. dátum platby. Vďaka rozlišovanie nákladových a výnosových účtov na daňové a nedaňové POHODA pomôže tiež s prípravou podkladov k dani z príjmov.

 

Předkontace

Hlavný účtovník knihou je agenda s názvom Účtovný denník. POHODA vytvára účtovný denník automaticky pri zápise a opravách prvotných dokladov vo všetkých súvisiacich agendách (napr. agendy pokladníc, bánk, interných dokladov, faktúr a pod) Súčasťou účtovného denníka je rad tlačových zostáv. Vytlačiť si môžete napríklad štandardné zostavy účtovnej závierky v plnom aj zjednodušenom rozsahu, pohyby na jednotlivých účtoch, štandardné súvahu alebo súvahu analyticky.

Pri vedení jednoduchého i podvojného účtovníctva POHODA ponúka veľa možností a funkcií, napr:
Likvidácia pohľadávok a záväzkov

Termín likvidácia v programe POHODA predstavuje súhrnnú účtovnú operáciu pre zápis úhrad pohľadávok a záväzkov. Likvidácia s automatickým vytvorením účtovného dokladu sa uskutočňuje v agendách bánk, pokladní a interných dokladov.
Daň z pridanej hodnoty

POHODA spracováva akúkoľvek agendu týkajúcu sa DPH automaticky z prvotných daňových dokladov zapísaných do programu. V oblasti tejto dane POHODA podporuje, umožňuje, príp. automaticky zostavuje:

    členenie DPH podľa štruktúry daňového priznania,
    
vystaviť, elektronicky podať a archivovať riadna, dodatočná, opravná riadna aj opravná dodatočná priznanie v súlade s úradným vzorom,
    
vystaviť, elektronicky podať a archivovať podklady k súhrnnému a následnému súhrnnému hlásenia v prípade dodania tovaru a služieb do iného členského štátu Európskej únie osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte,
    
výpisy z evidencie pre daňové účely s prehľadom zdaniteľných plnení v režime prenesenia daňovej povinnosti (ako z pohľadu dodávateľa, tak odberateľa),
    
jednoducho vystavovať doklady pri opravách výšky dane u pohľadávok za dlžníkov v konkurznom konaní,
    
registráciu k DPH vo viacerých členských štátoch EÚ a jednoduché vystavovanie dokladov so sadzbami, ktoré sa líšia od sadzieb platných v Českérepublice.

Daň z príjmov

Rovnako jednoduché je zostavenie podkladov pre daň z príjmov. Programom POHODA si môžete nechať vypočítať daň kedykoľvek v priebehu účtovania. Na zaúčtované doklady to nebude mať žiadny vplyv a výpočet môžete kedykoľvek opakovať. POHODA vám tiež pomôže s časovým rozlíšením nákladov a výnosov do príslušných účtovných období.
Saldo (účtovníctvo)

Saldokonto v programe POHODA sleduje vynulovanie čiastok strany Má dať a Dal vnútri jednotlivých skupín spárovaných dokladov. Výber dokladov zahrnutých do salda môžete ovplyvniť zadaním niekoľkých parametrov pri jeho zostavení.

 

Saldo

Banka

Každodenné zaúčtovanie desiatok alebo aj stoviek bankových výpisov zaberie veľa času. Pokiaľ však výpisy získate v elektronickej podobe, POHODA túto časovo nákladnú prácu urobí za vás, a to vďaka funkciám pre homebanking. Všetky zvolené výpisy, pokojne aj z rôznych bánk, načíta a postupne realizuje spárovanie, likvidáciu a zaúčtovanie všetkých položiek.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd