Fakturácia a objednávky

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých prípadoch je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Práve preto tieto agendy v ekonomickom a informačnom systéme POHODA optimalizované tak, aby umožňovali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a zaručili efektívnu prácu.

POHODA podporuje rozúčtovanie dokladov a ich položiek a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu dát uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady. Pri vytváraní dokladov môžete využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Perfektný vzhľad tlačených faktúr podporí imidž vašej firmy.
Kompletný priebeh zákazky v dokladoch

Ak chcete, môžete začať rovno faktúrou. V programe POHODA však môžete mať podchytené priebeh celých svojich zákaziek, napr:

     ako dodávateľ:

ponuka> prijatá objednávka> vydaná zálohová faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka)> vydaná faktúra> hradiaci doklad (pokladňa alebo banka),

     ako odberateľ:

dopyt> vydaná objednávka> prijatá zálohová faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka)> prijatá faktúra> hradiaci doklad (pokladňa či banka).


Táto postupnosť má výhodu aj v tom, že z jedného dokladu hravo vytvoríte doklad následný, napr z prijatej objednávky vydanú faktúru.

Doklady môžete zapisovať aj rýchlym účtovným spôsobom (bez jednotlivých položiek), tak detailným rozpisom jednotlivých položiek a položky do nich vkladať buď ručne, alebo zo zoznamu skladových zásob.

 

 

 

POHODA v oblasti fakturácie a objednávok ďalej podporuje:

    vytváranie nových dokladov skopírovaním a pomocou šablón (rovnako ako v iných častiach programu POHODA),
    
opravné daňové doklady (predtým dobropisy a ťarchopisy),
    
vzájomné zápočty neuhradených pohľadávok a záväzkov medzi obchodnými partnermi,
    
upozorňovanie na nastavený limit (kredit) nezaplatených pohľadávok u konkrétnych odberateľov - pri vystavovaní prijatej objednávky alebo vydanej faktúry POHODA skontroluje nastavený limit a na prípadné prekročenie upozorní,
    
členenie na strediská, činnosti a zákazky, a to ako celých dokladov, tak jednotlivých položiek,
    
hromadnú fakturáciu - podľa vzorovej faktúry POHODA vygeneruje naraz faktúry pre všetky vybrané odberateľa,
    
kontrolu viacnásobného splácania faktúr - u každej faktúry je k dispozícii prehľad zaúčtovaných úhrad au prijatých faktúr prehľad doteraz podaných príkazov na úhradu,
    
rýchle a komfortné vkladanie skladových položiek do dokladov za pomoci čítačky čiarových kódov,
    
vytváranie (zálohových) faktúr z príjemok a výdajok,
    
rezerváciu skladových položiek vkladaných do prijatej objednávky,
    
vytváranie upomienok faktúr v omeškaní - ako jednotlivo, tak viac vybraným odberateľom naraz (hromadne) atď

Ostatné pohľadávky a záväzky

Ostatné nefakturačné pohľadávky a záväzky sa pre prehľadnosť zapisujú do samostatných agend. POHODA do nich niektoré pohľadávky a záväzky tiež automaticky generuje, napr:

pohľadávky nadmerného odpočtu DPH,
záväzky splátok leasingového majetku,
záväzky voči daňovému úradu (DPH, DzP), zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni a ďalšie záväzky vyplývajúce z miezd zamestnancov.
Príkazy k úhrade

Svoje záväzky jednoducho vložíte do príkazov na úhradu. Vytlačený príkaz k úhrade potom už stačí odniesť do banky na preplatenie. Ak máte zriadené internetové bankovníctvo, odpadá vám tlač príkazov a osobná návšteva banky. Všetky zvolené príkazy na úhradu Pohoda uloží pomocou funkcií pre homebanking do súborov, ktoré potom jednoducho načítate do príslušného komunikačného programu a odošlete do banky elektronicky.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd