Skladové hospodárstvo

Skladové agendy ekonomického a informačného systému POHODA poslúži dva základné účely:

    pre reálne vedenie skladov,
    
pre ľahké vystavovania položkových dokladov.


Vďaka skladovej evidencii môžete mať nielen podrobný prehľad o skladových položkách a finančných prostriedkoch, aké vo svojich zásobách máte uložené. Môžete tiež získať podrobnejší prehľad o obstarávaní a docieliť lepšiu previazanosť záznamov naprieč programom (od ponúk cez objednávky až po faktúry, resp. Hradiaci či likvidačných doklady).

POHODA umožňuje vedenie neobmedzeného počtu skladov a ich členenie podľa vlastných potrieb. Podporuje:

    evidenciu tovaru, materiálu, služieb, ale aj tzv súprav, kompletov a výrobkov, ktoré môžu byť tvorené jednou i viacerými skladovými položkami - toto "vkladanie" skladových položiek do tzv zložených zásob umožňuje okrem toho vytvárať jednoduché rozpisy materiálu pre výrobu, súbory služieb apod,
    
záruky, šarže a výrobné čísla,
    
používanie čiarových kódov pre vkladanie skladových položiek do jednotlivých dokladov a pre zostavenie inventúry - vrátane kontroly duplicity kódov v rámci jedného skladu,
    
zľavy, cenové hladiny, individuálne cenníky - pri predaji vychádza POHODA z nákupných cien, ktoré automaticky upravuje pomocou nastavených cenových skupín a hladín predajných cien, zliav alebo zo špeciálne stanových cien platných len pre konkrétneho obchodného partnera,
    
účtovanie zásob spôsobom A alebo B,
    
spracovanie inventúr - pri zostavovaní inventúry POHODA porovná skutočnosť zadanú pri fyzickej inventúre s evidenčným stavom a automaticky dopočíta a zaúčtuje prípadný rozdiel, obsahuje rôzne kontrolné tlačové zostavy a umožňuje zostaviť inventúru aj pomocou čítačky čiarových kódov,
    
sledovanie reklamácií a opráv,
    
priamy predaj tovaru na sklade pomocou vstavanej predajne Kasa alebo doplnkového programu Kasa Offline,
    
predaj tovaru cez internet,
    
automatické objednávanie zásob - POHODA uľahčí zabezpečenie zásobovania - pomocou tejto funkcie POHODA vystaví objednávky zásob napr podľa prijatých objednávok, do stanovených skladovacích limitov apod,
    
výkazy pre Intrastat - ich zostavovanie aj elektronické odosielanie,
    
používanie náhľadov tovar pre lepšie rozlíšenie podobných skladových položiek atď

Každej skladovej položke môžete priradiť vlastný kód, vyplniť údaje o dodávateľovi a výrobcovi, merných jednotkách, hmotnosti a objemu, nastaviť limit pre minimálne a maximálne množstvo na sklade a DPH pri nákupe a pri predaji, priradiť náhľady a opisy pre internetový predaj, vrátane nastavenia kategórií , súvisiaceho a alternatívneho tovaru ... Pri každej položke uvidíte jej aktuálny stav na sklade a pomocou väzieb v programe sa jednoducho dostanete do prijatých a vydaných objednávok a nevybavených skladových reklamácií, v ktorých sa daná položka vyskytuje.

Tip: Vyberte si rad E1:
Rad E1 sa postará o synchronizáciu údajov v prípadoch, keď sa niektoré položky nachádza v rôznych skladoch a zmena údajov na skladovej karte v jednom sklade sa má premietnuť do ostatných skladov. Táto funkcia sa zvlášť hodí, ak vediete sklady pre viac predajní alebo pri pobočkovom spracovaní dát.
Hodnota zásob a evidencia ich pohybu

Zásoby sa na sklade evidujú v obstarávacích cenách, do ktorých patrí cena obstarania (fakturačná cena, clo, spotrebná daň) a vedľajšie obstarávacie náklady (prepravné, skladovacie poplatky atď). POHODA rozpočítava vedľajšie náklady obstarania podľa podielu nákupných cien jednotlivých druhov zásob v dodávke. Umožňuje ku každej dodávke zadať vedľajšie náklady aj dodatočne, pričom skladové ceny opäť automaticky prepočíta.



 

Ocenenie skladových zásob rovnakého druhu, ktoré závisí na ich nákupných cenách, sa v priebehu času menia. POHODA tieto zmeny zachytáva a pre ocenenie skladových zásob používa metódu váženého aritmetického priemeru. Vo váženej nákupnej cene sa tiež uskutočňujú úbytky zásob zo skladu.

Cenu tovaru na sklade POHODA prepočítava priebežne, teda automaticky po každom príjme, alebo ju môže užívateľ prepočítať ručne. K dispozícii je celý rad funkcií pre preceňovanie zásob.

 

 

 

Bez ohľadu na používaný spôsob účtovania zásob ľahko zistíte okamžité stavy na skladoch. Pohyby vzniknuté vystavením príjemky, výdajky, prevodky alebo výrobného listu sa okamžite prejaví na zodpovedajúcej skladovej karte. Skladovú evidenciu môžete používať tiež pre vytvorenie ponúk, objednávok, (zálohových) faktúr, pokladničných dokladov, predajok apod

Ak budete vytvárať doklad na základe už existujúceho dokladu, napr vydanú (zálohovú) faktúru na základe ponuky alebo prijatej objednávky, prenesú sa do nového dokladu aj obsiahnuté položky vrátane prepojenia na sklad.

Tip: Používate pri práci v sklade alebo v teréne prenosné dátové terminály alebo čítačky čiarových kódov?
Hľadáte riešenie, ktoré uľahčí spracovanie dát vďaka efektívne previazané komunikáciu s programom POHODA? Venujte pozornosť nášmu produktu Pohoda online terminály.

Skladové hospodárstvo vs. typ účtovná evidencia

Skladovú evidenciu môžete mať pod jednou strechou programu POHODA spolu s daňovou evidenciou alebo účtovníctvom. Záznamy zo skladov sú prepojené so zodpovedajúcimi knihami a prehľady.

Knihe zásob daňovej evidencie zodpovedajú skladové karty, na ktorých sú zásoby evidované. Do peňažného denníka sa premietnu iba zmeny finančných prostriedkov.

Ak vediete účtovníctvo, môžete si zvoliť účtovanie zásob spôsobom A alebo B. POHODA obsahuje obidve možnosti. Zvolený spôsob bude mať vplyv na premietanie pohybov zásob do finančného účtovníctva, a to jednotne u všetkých vedených skladov.
Sledovanie reklamácií a evidencia opráv

V systéme POHODA môžete mať prehľad o kompletnej histórii reklamačných konaní. Program totiž podporuje:

    reklamácie od zákazníkov,
    
reklamácie, ktoré uplatňujete voči svojim dodávateľom.

Evidencia umožňuje reklamácie priebežne sledovať a meniť ich aktuálny stav a vybavenie. V jednom zázname tak môžete spravovať celé reklamačné konanie od jeho začiatku až do ukončenia a spôsobu vyriešenia. Na tlač sú pripravené potvrdenie o prijatí reklamácie, reklamačné protokoly a listy aj prehľady pre vyhodnocovanie.

POHODA podporuje tiež evidenciu záručných opráv (vrátane prípadnej nadväznosti na reklamačné záznamy) a plateného servisu (pozáručných opráv), od popisu závady cez sledovanie priebežného stavu opráv, spotrebovaného materiálu a práce až po dátum ukončenia opráv na servisovanom predmetu. Pre jednoduchú prácu s úhradami za opravy prijatými od zákazníkov, vrátane záloh, je evidencia opráv prepojená s pokladničnými dokladmi a vydanými (zálohovými) faktúrami. K dispozícii sú tlačové zostavy a prehľady pre interné potreby (štatistika, vyhodnotenie atď) aj pre odovzdávanie zákazníkom (potvrdenie o prijatí do servisu, servisný protokol).

Ako reklamačným, tak servisným záznamom môžete priraďovať tiež zodpovedné osoby.

 

 

Tip: Vyberte si rad E1:

Ak potrebujete u svojich skladov sledovať viac údajov a používať pokročilé funkcie, napr:
- Evidencia viacerých dodávateľov u jednotlivých položiek,
- Používanie viacerých čiarových kódov pri každej položke a rôznych kódov pre jednotlivé balenia,
- Používanie nákupných cien v cudzej mene,
- Automatické objednávanie jednotlivých i zložených zásob,
- Vytváranie a uchovanie inventúr pre viac skladov,
- Synchronizácia / aktualizácie skladových kariet a ich cien podľa vzorového skladu atď.

 

hook   Ekonomický systém Pohoda

 

 • najväčší účtovný systém v SK
 • implementácie a školenie
 • predaj a poradenstvo
 • technológie Pohoda SQL i MDB

hook   Firmadat s.r.o.

 

 • sme certifikovaný partner
 • úpravy na mieru
 • realizácia nadstavbových riešení
 • tlačové zostavy, užívateľské agendy

hook   Účtovný program Pohoda

 

 • pre daňovú evidenciu
 • pre vedenie účtovníctva
 • pre sklady a predaj
 • mzdy, majetok, kniha jázd